Katholieke Bijbelvertaling
Petrus Canisius

De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland

Oorspronkelijke uitgave 1939

gelovenleren.net

Oude Testament

genesis exodus leviticus numeri deuteronomium jozua rechters ruth het eerste boek samuël het tweede boek samuël het eerste boek koningen het tweede boek koningen het eerste boek kronieken het tweede boek kronieken ezra nehemia ester job de psalmen spreuken prediker hooglied jesaja jeremia klaagliederen ezechiël daniël hosea joël amos obadja jona micha nah habakuk sefanja haggai zacharia maleachi

Deuterocanonieke Boeken

tobit judit wijsheid wijsheid van jezus sirach baruch het eerste boek makkabeeën het tweede boek makkabeeën

Nieuwe Testament

het evangelie volgens matteüs het evangelie volgens marcus het evangelie volgens lucas het evangelie volgens johannes handelingen van de apostelen de brief aan de romeinen de eerste brief aan de korintiërs de tweede brief aan de korintiërs de brief aan de galaten de brief aan de efeziërs de brief aan de filippenzen de brief aan de kolossenzen de eerste brief aan de tessalonicenzen de tweede brief aan de tessalonicenzen de eerste brief aan timoteüs de tweede brief aan timoteüs de brief aan titus philemon de brief aan de hebreeën de brief van jakobus de eerste brief van petrus de tweede brief van petrus de eerste brief van johannes de tweede brief van johannes de derde brief van johannes de brief van judas de openbaring van johannes

De hele Bijbel op één webpagina